OK Server: nginx Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: close Vary: Accept-Encoding X-Powered-By: PHP/7.2.6 Cache-Control: no-cache, private Date: Wed, 22 May 2019 09:38:07 GMT Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IktvazRuc0d5NlN6aGR1ZXBBNFB3MGc9PSIsInZhbHVlIjoiUW9FdVU0TGEzWGhPcTVDQ01vclwvSElmSHdtKzFLWExmZE1mcDhyVlJUVUJcL3lubmZ0MGd5dlRTdnBqMGJFZERTIiwibWFjIjoiZWU2NjQ4ODVlMTdiZTQ3OTg5MTRlOGQyYjhhNzdmNGJjOGM5ZDE2MGViZjI4MjljMzhiNmFiZGUxYmNiYWViZiJ9; expires=Wed, 22-May-2019 11:38:07 GMT; Max-Age=7200; path=/ Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6IjJ2dFhnRE43d1FYTlNLcDUyaDhKV3c9PSIsInZhbHVlIjoiM2ppckQ2XC9QaXNvV1NlZjJQSDFnZnlyMHpZbFgzTm8wSWF6V1VuMllkY2VGdUZvcW1hNW14Vkl1d0NVOGtSbzEiLCJtYWMiOiIxOTBjOGUyOGViODkxMzBjMDQ3MGE0MGY4M2FkZDNjN2U1Njk0ZjNlZTIzYTdhZDE4OGZmNTlhMTY3OTRkM2QyIn0%3D; path=/; httponly 0