OK Server: nginx Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: close Vary: Accept-Encoding X-Powered-By: PHP/7.2.6 Cache-Control: no-cache, private Date: Wed, 22 May 2019 09:59:17 GMT Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IlZDckpOcGxnWWVGR2c5cm9QRCtZOXc9PSIsInZhbHVlIjoiY0lKRUl3QzVFelZtdHk1YVE4c3BDK2h6ZHI2bk5HV1lhT2I5QzJlYm5mVzhSYmVHT1wvTGFkZnN2bVZkeXh5WVoiLCJtYWMiOiI3MDdjMzg0ZTZiMTUwNmViMmViMGVlN2ExNjJmYzgwYzQ2MjZiNjhhZTQ5ZWJkMjNjZWU0MGRkNTdlN2FiNTBkIn0%3D; expires=Wed, 22-May-2019 11:59:17 GMT; Max-Age=7200; path=/ Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6IlR1NzU1MERGRmE4U1R5WUJnRjVhNUE9PSIsInZhbHVlIjoiUHEyNnJ3SEhrSlEwaE52aFVjNUtTVjB3bjhtayttQ1pMdklCQ1QxeU5mY3B0ckFvY3p1emtmelNDcHRIY2F2TyIsIm1hYyI6ImMwMjMxZTM0YmUzM2RiZDBmMTRhZjNmNzRiZmNhMDQ2MTMzYzJlZGI1ZGIxZWUzZWNkMWM2YTAxYzk0MmQxYTgifQ%3D%3D; path=/; httponly 0