OK Server: nginx Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: close Vary: Accept-Encoding X-Powered-By: PHP/7.2.6 Cache-Control: no-cache, private Date: Wed, 22 May 2019 09:35:11 GMT Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6Imp3TjZoTHdkSitsSVoxOXZDdmN4T1E9PSIsInZhbHVlIjoiZ2M0TXV5VTFFTU5adFFVbjNNRjIwcVdWWUZCZk5qN0txMmJ5RXRlNjVYVFZTT3ZyQ2l6T2hvWnp3VldWU2N0MiIsIm1hYyI6IjYxNDQ2ZTBhYjM2YTk5MGI3ZGRiOTZhN2NiZDczMjkzODI3ZWE0YjIyNzc2NzQzMTg5NjE2YWFkNDE1NjQxZmEifQ%3D%3D; expires=Wed, 22-May-2019 11:35:11 GMT; Max-Age=7200; path=/ Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6Im1hYVc1VFJsbkhYWVwvWnd4QTBvUVNRPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImVzV1hicnpRNkw3MEs4V2M4bnpESHF5NmlHYnN3Y2JzUWZ2MW5iSEpaSFFaMFwvNjFFWFQyOUtnK0FyaEpINzgzIiwibWFjIjoiYjAwMTlkZDEwZTNmYjJkYjM3Y2Q3ZTgzYmQ0MzY2MGVhYjE4MjM3Y2QwNGQwMTBhYWVmZDlmYzdhZjZlNzA4NyJ9; path=/; httponly 0