OK Server: nginx Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: close Vary: Accept-Encoding X-Powered-By: PHP/7.2.6 Cache-Control: no-cache, private Date: Wed, 22 May 2019 09:35:46 GMT Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IlpLdUFCWklOMjQ2QkFucUhLM0N3RWc9PSIsInZhbHVlIjoiT0ZEaUpqOGxFZEh5TTBzdWFmUGc0SVRudEN3M05ONFwvd2Q0NkNiXC9mYXFXZzlcL003NGNaSUk1dzVGWGtvNnRJNyIsIm1hYyI6IjkzOTRiOTgwYjNkM2Q0YjBhYzVjNTZlZmZiNDQ3ZTlkZGQ0OGNlMjEwY2M1MzNiOTM0MGJmNmJlZWY4NTBjZTMifQ%3D%3D; expires=Wed, 22-May-2019 11:35:46 GMT; Max-Age=7200; path=/ Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6ImpwaUdtMGFvY2t5ZU8yQm84TmdDd3c9PSIsInZhbHVlIjoiV0lWb3VFWkxQV2FTUExrbTlYTWxyNGoyaGRoRUlsM1wvZWV5RXRyMDU2MUVnRkU1SVAweG9XSGRDMzg5OGh0VisiLCJtYWMiOiJjYzQ4MTEyNjMyMzc3NDZhMjE0MTNkMjJhMThmNWIxZWE4ZTdhOTRhMDg3NDQ5ZDNiNjMyOTljZWE1Yjg5ZDFjIn0%3D; path=/; httponly 0