OK Server: nginx Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: close Vary: Accept-Encoding X-Powered-By: PHP/7.2.6 Cache-Control: no-cache, private Date: Wed, 22 May 2019 09:38:21 GMT Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6Im1va3YwRzhqSHZKK1Jwc3RLXC82Q2p3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IjB1Z1NoT2p5N2g3WjQ3c3VCTDZmdUozODFXWGV0UkFaMG5KZmk2ejJNUVlmcTYzdkk2eFNBbGx0S3dGVHJZaVMiLCJtYWMiOiI5MjIxZGQ4ZDk2ZGFkYTM2YzA3YmM5MDJkMWM0MTI1YjA1NzBhOGQzYzg2NWQ1NTNlNzY1NmJhOTQ0ZTE3M2E2In0%3D; expires=Wed, 22-May-2019 11:38:21 GMT; Max-Age=7200; path=/ Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6ImdVQU00K0Zmbm1CclAzXC93dTZlampBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjhMMWtlenl0bk1JTVJcL29SM1wvZDNHekpqQW9KTUtBbHhqMk14VGM5YTRYdGlBekpHVmZ2RlpBYmFMRjNYZG44SyIsIm1hYyI6IjI2YzU5NGY5MThjMTM4YjYwZTNmZDcxOTVmNmZiNzY5NzFlYTVkYzdkZjAxNGNlYzlhNzM3MjY4NjBhNzBlMWUifQ%3D%3D; path=/; httponly 0