OK Server: nginx Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: close Vary: Accept-Encoding X-Powered-By: PHP/7.2.6 Cache-Control: no-cache, private Date: Wed, 22 May 2019 09:33:15 GMT Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6ImhMSXZybFZ4bUNaRnI5Y3JXeEFhbEE9PSIsInZhbHVlIjoiTjdTbTZYVFNQSDFNVXBhWm54Qkt1bUd5cmhnak1wMFdIQ1hPUytCMmFLU2RqSFFPWVwvT3dKdHoxUnJGcGJPR0wiLCJtYWMiOiIxMmQ0ZGVhNzc3NDc2MDQwNWRkMTA5ZGJlYTM3NTNjYjllZDk3YWZkMjQwMjcyZGE0MzRkZTU5ZGE4N2ViNjBiIn0%3D; expires=Wed, 22-May-2019 11:33:15 GMT; Max-Age=7200; path=/ Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6IkdQMk1tSUFya0tJNlBBT25oWVNWOFE9PSIsInZhbHVlIjoiM0l0Zjh5M0RHMk8zNmdNa0tkemhZQ2xuT0NzNGxCdlJORHNoOEtmTkx3aDNtNmxKMWcyWUFrSDFHWko0V2hFZyIsIm1hYyI6ImRhNTAyM2FhMWE1ZTZmNDQ0MzUyODk4ZGM2YTUzY2VlYjUxNGQ1NmM1YjYyZTA4Y2IyYzE3NTIxNGFiZDg3ZGQifQ%3D%3D; path=/; httponly 0