OK Server: nginx Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: close Vary: Accept-Encoding X-Powered-By: PHP/7.2.6 Cache-Control: no-cache, private Date: Wed, 22 May 2019 09:35:24 GMT Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IkhMejNGbGxqT3NOM1VyaE1MUmc2Qnc9PSIsInZhbHVlIjoicDNadjBIeTlJZkNaT1VFTzJzbUhubXlxc2R2cTlWaUUzcDd1MHAwWEdhK08yZ2t5SjNJbXRjdHFzYWlqeEFuQyIsIm1hYyI6IjZjYTE0YTU0ZDg5ZjljZjExYmIyZWI2YjQ0ZTFkY2NkMjhkYWRlZmYyNDJiNWU5M2Y1ODg4ODQwY2U3Y2I5M2MifQ%3D%3D; expires=Wed, 22-May-2019 11:35:24 GMT; Max-Age=7200; path=/ Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6IlliNkxubmEyM0V0WFp2TmdvZzhWQ1E9PSIsInZhbHVlIjoiSGFHYTFEQU1wWm1UcTVwWDZGc21zSm9mamhHakpYdHJpNGcrb3ZJZTZveGY3aDR5eHppbEY3ZkV5MjJHS2pKcCIsIm1hYyI6IjhhMjVkY2UyNTFiZWY1MTRjY2Y3MTU3NDEyY2RiOWE3Y2VmOGY1MDg4MTIwNTVhOTE5NzI4ZGM4ZmViNjJjMDgifQ%3D%3D; path=/; httponly 0