OK Server: nginx Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: close Vary: Accept-Encoding X-Powered-By: PHP/7.2.6 Cache-Control: no-cache, private Date: Wed, 22 May 2019 10:08:15 GMT Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6Inc5VERWSlNzWlBhQ29yYnFtem9KMGc9PSIsInZhbHVlIjoiSHpCSUdMVVBES0Q2eXI3c1lrcVR4SDNOUGRNaysxTTN3ZFwvd05Kc2ZHOTg2NFMyeUhBNXNJRjVva2hHWHZVT2giLCJtYWMiOiI3NTkwZjhkNThjNzNkMGQxYzZhZWQ3ODIwMjY2MDEwZmRlY2EzOWNhZTU5ODMxNGUzNmVjMWE4NjZhY2RkMzE4In0%3D; expires=Wed, 22-May-2019 12:08:15 GMT; Max-Age=7200; path=/ Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6ImJwUTZ0allCbytLN3Y1cm51aGhRQnc9PSIsInZhbHVlIjoiRkxaQ1pkb3VTazFKQUtDWFg1UTl5QmRvdmRja29lRnRnUjg4aG1ZaVwvTFZObkNiUXROcGFOVFpTd3BESkorTEMiLCJtYWMiOiJlMmJlMzYwZDUyY2M2ZWU2OTdkNTM4NDkzMWUwMWU5ZGQ2NjJhYmRkYmRiMmIxYWRhMzI4NGEzNTUyNzdkMGNhIn0%3D; path=/; httponly 0