OK Server: nginx Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: close Vary: Accept-Encoding X-Powered-By: PHP/7.2.6 Cache-Control: no-cache, private Date: Wed, 22 May 2019 10:04:25 GMT Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6ImNaTEdxbTM5UkZ5UktSODJHbmQ5Vnc9PSIsInZhbHVlIjoiY0tETzFTdVFMN3JQeUhnaithRkhRbU8xTXNzaW1kbWduUGkrS2o4VUg2YWIwY3owbFhIYzQ1THB6K29XZzhUKyIsIm1hYyI6ImYwM2U3NGY4N2YxYjdiMTkxOWI5NjkxOTBmY2E2Mzk4NTIwZGQzNDA4YTNiZDAzMjIyYzQ5MDRhMzFmOGU2YzYifQ%3D%3D; expires=Wed, 22-May-2019 12:04:25 GMT; Max-Age=7200; path=/ Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6IkhveXZOZGFNcmlGSmRXNElqWm8wZXc9PSIsInZhbHVlIjoiYW94TU1lNE9pVVdLRkhjTFwvalh6NGh3MWRTc2ZjN2o3eTNKOXE3TXUweEtvQXJkSm41ckcwem80TGJUVGU1NFUiLCJtYWMiOiI4MDc3NTBlNzYxZDIxMDExNTgwNjNhYTkwZGJkNzM1Y2I4NWY1MmU5OGRkYmNmMDM2NmQzNWZlNGQxYTMwMTRjIn0%3D; path=/; httponly 0